Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Estudis

Els eixos vertebradors del projecte curricular de Pineda estan formats per les àrees instrumentals: les llengües i les matemàtiques. L'aprenentatge i desenvolupament de la lectura, l'expressió oral i escrita i el càlcul són tinguts en compte de manera permanent i cíclicament revisats. El nostre projecte posa també especial èmfasi en l'educació científica i tecnològica i els valors de la cultura humanística.

La metodologia que utilitzem facilita la interacció entre les alumnes, els continguts i les professores, potenciant el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

En totes les etapes educatives de Pineda promovem:

 1. L'activitat com a mitjà d'aprenentatge i la seva capacitat d'utilitzar-la en la vida quotidiana.
 2. L'aprenentatge significatiu, tenint sempre en compte els aprenentatges previs de l'alumna. S'organitzen els continguts a partir dels següents itineraris:
  1. D'allò més concret a allò més abstracte.
  2. D'allò més proper a allò més llunyà.
  3. D'allò més fàcil a allò més difícil.
 3. La motivació de l'alumna a partir dels seus interessos.
 4. La personalització per poder atendre els diferents ritmes d'aprenentatge, interessos i capacitats. Això obliga al fet que els mètodes i procediments didàctics siguin variats i flexibles, i afavoreixin la intervenció diferenciada de professores i alumnes. Això comporta unes accions concretes dirigides i coordinades pel Departament Psicopedagògic del centre, amb la finalitat d'atendre la diversitat.
 5. La sociabilització, que afavoreix l'aprenentatge cooperatiu i el desenvolupament d'actituds de col·laboració, reciprocitat, solidaritat i respecte.
 6. La creativitat, que es fomenta a través de les activitats de desenvolupament espaial, musical i de representació corporal.
 7. L'ús les Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) com a instrument d'aprenentatge imprescindible en l'etapa educativa i posterior vida professional.
 8. Els idiomes, que són el vehicle del pensament i, per tant, de l'aprenentatge i la comunicació. Per això els concedim especial atenció a través d'un projecte plurilingüe.
Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda